Select Page

Generelle avtalevilkår for Optus

GENERELT 
De generelle vilkår gjelder for kjøp av tjenester hos Optus AS, org nr: 823 187 912 MVA («Optus»). Kunden bekrefter ved avtaleinngåelse at avtalevilkårene er akseptert og at innehar fullmakt til å inngå avtale på vegne av firmaet kunden representerer. 
KJØP AV TJENESTER 
Denne avtalen omfatter kjøp av tjenester som rådgivning, opprydding og vedlikehold av eksisterende annonseportefølje, søkemotormarkedsføring, søkemotoroptimalisering, grafisk design, hjemmesider, mobilsider, videoproduksjon, kampanjesider/landingssider og Facebook-pakker. 
TJENESTENES OMFANG OG INNHOLD 
Optus tilbyr følgende tjenester; 
– «Hjemmesider» som innebærer at Optus utformer og setter opp kundens hjemmeside i henhold til den pakkeløsning kunden har kjøpt. Nærmere informasjon om de forskjellige pakkeløsningenes innhold og pris fremgår på http://abtinr25.sg-host.com. Hjemmesiden lages for, tilpasses til og kjøres på Optus’ systemer, og det er ikke mulig å publisere hjemmesiden på andre systemer enn disse. 
– «Facebook-pakker» som innebærer at Optus setter opp eller videreutvikler kundens Facebookside i henhold til den pakkeløsning kunden har kjøpt. Skreddersydde undersider/applikasjoner lages for, tilpasses til og kjøres på Optus’ systemer, og det er ikke mulig for å publisere undersidene/applikasjonene på andre systemer enn disse. 
– «Mobilsider» som innebærer at Optus utformer og setter opp kundens mobile hjemmeside i henhold til den pakkeløsning kunden har kjøpt. Mobilsiden lages for, tilpasses til og kjøres på Optus’ systemer, og det er ikke mulig for å publisere mobilsiden på andre systemer enn disse. 
– «Medierådgivning» som innebærer at Optus evaluerer kundens markedsføringsbudsjetter opp mot resultater, og gir plasseringsråd i forhold til hva som gir høyest avkastning. Optus har kontinuerlig evaluering av statistikker, for å kunne gi best mulig resultat til enhver tid. Optus går gjennom eksisterende avtaler og bistår kunden med å avslutte avtaler med feil leverandører eller der avkastningen ikke er forsvarlig i forhold til investert beløp. Optus tilbyr vedlikehold og reforhandling av eksisterende avtaler, samt rådgivning rundt eventuelle nye avtaler. Optus bistår med å bestride krav der det er grunnlag for dette og bistår med kommunikasjon i denne forbindelse. Foruten den generelle standard rådgivning som gjøres av Optus der dette er hensiktsmessig, foregår rådgiving på kundenes eget initiativ. 
– «Søkemotoroptimalisering» – som innebærer riktig struktur på kundens nettsider i henhold til søkemotorenes kriterier for god plassering i organisk søk. Dette innebærer valg av riktige søkeord, tekst, nettsidekart og titler på kundens sider. Dette er en pågående prosess og Optus garanterer ikke førstesideplassering, da kriteriene for dette endres kontinuerlig. 
– «GDPR-veiledning» – som innebærer at Optus bistår kunden ved å utarbeide maler som kan lette kundens arbeid i forbindelse med å oppfylle kravene i GDPR. Produktet er ment som et supplement til Kundens eget GDPR-arbeid. Kunden er selv ansvarlig for å påse at personvernerklæring og annet arbeid og rutiner knyttet til behandling av personopplysninger er i henhold til lovverket, og at dette følges. Optus er på ingen måte ansvarlig for avvik, feil eller mangler fra Kundens side i forbindelse med behandling av personopplysninger. 
BETALINGSMISLIGHOLD 
Ved utsendelse av faktura og fornyelsesfaktura er det oppgitt en betalingsdato (14 dager etter faktureringsdato). Ved mislighold av denne betalingsdatoen vil de(t) bestilt(e) tjenesten(e) og produktene stoppes 5 dager etter at betalingen egentlig skulle ha funnet sted. Når fullstendige innbetalinger er registrert hos oss vil vi automatisk åpne tjenestene igjen. Ved utsending av purring vil utsendingsprosedyrer, renter og gebyrer følge norsk lovverk. Dette fritar likevel ikke kunden fra fakturakravet da kunden har påført kostnader i forbindelse med registreringen/opprettingen av tjenesten(e). Hvis faktura ikke er betalt etter inkassovarsel vil fakturaen bli overført til inkasso for videre innkreving. 
KUNDENS ANSVAR 
Kunden er ansvarlig for å oppgi nøyaktig og korrekt informasjon til Optus. Kunden er i forbindelse med endringer som potensielt kan påvirke kundeforholdet forpliktet til umiddelbart å varsle Optus skriftlig om dette. Optus er ikke ansvarlig for forsinkelser som følge av mangelfull eller feilaktig informasjon fra kunden. Den gjeldende avtaleperiode vil ikke under noen omstendighet endres som følge av oppståtte forsinkelser. Særskilt for «hjemmesider», Kunden er ansvarlig for å oppgi nødvendig informasjon og tilbakemeldinger innen rimelig tid. Dersom Optus etter gjentatte forespørsler via telefon og/eller e-post fortsatt ikke har fått overlevert det nødvendige materiale vil Optus bruke eksempel tekst og –bilder til å sette opp hjemmeside med midlertidig adresse. Dersom kunden ikke gir tilbakemelding innen rimelig tid vil Optus anse hjemmesiden som ferdigstilt, og kunden vil bli fakturert for tjenesten. Ytterligere kostnader og/eller forsinkelser vil da kunne påløpe ved gjenopptak av arbeidet. Dersom kunden har inngått avtale med andre leverandører om hjemmeside eller tilsvarende tjenester, er kunden ansvarlig for å avslutte de avtalene som kunden ikke ønsker å beholde. Kunden er ansvarlig for alt redaksjonelt innhold i forbindelse med hjemmesiden. Dersom hjemmesiden inneholder kontaktskjema eller annen kontaktinformasjon er kunden ansvarlig for at dette er lagt inn riktig. Kunden er også ansvarlig for test av kontaktskjema. Dersom e-poster sendt gjennom kontaktskjema ikke kommer frem til kundens e-postadresse er kunden ansvarlig for å kontakte leverandør av e-posttjenesten for feilretting. Kunden er ansvarlig for eventuelle kostnader eller tap som måtte påløpe i den forbindelse. Kunden er ansvarlig for at ikke materiale som publiseres på kundens hjemmeside og/eller formidles via kundens e-postadresser er i strid med gjeldende lov eller med tredjeparts rettigheter. 
Kunden er også ansvarlig for at hjemmesiden ikke benyttes til å:
Laste opp, publisere, sende på e-post eller på annen måte tilgjengeliggjøre eller videreformidle innhold av støtende karakter, inkludert, men ikke begrenset til trusler, sjikane, ærekrenkelser, rasistiske og/eller hatefulle ytringer. 
Laste opp, publisere, sende på e-post eller på annen måte tilgjengeliggjøre eller videreformidle ikke-etterspurt reklame, promoteringsmateriell, kjedebrev eller andre former for nettsøppel/”spam”. 
Laste opp, publisere, sende på e-post eller på annen måte tilgjengeliggjøre eller videreformidle datavirus eller annet materiale som er skadelig for datamaskiner. 
Bryte seg inn i datasystemer, inkludert deler av hjemmesiden/mobilsiden/kampanjesiden/ landingssiden/Facebooksiden og tilhørende verktøy som i henhold til den kjøpte pakkeløsning ikke er tilgjengelig for Kunden. 
Kunden er ansvarlig for sikkerhetskopiering av materiale som lastes opp, publiseres, sendes på e-post eller på annen måte tilgjengeliggjøres eller videreføres. 
Kunden er ansvarlig for at kundens brukernavn og passord oppbevares på forsvarlig vis. Kunden er forpliktet til umiddelbart å melde fra om tap eller lekkasje av brukernavn og passord. Kunden er ansvarlig for misbruk av hjemmesiden av tredjeparter som har fått tak i kundens brukernavn og passord. 
Optus forbeholder seg retten til å stenge kundens hjemmeside uten forvarsel ved brudd på ovennevnte. 
Særskilt for «hjemmesider»: Dersom kunden besitter domene registrert av andre enn Optus, er kunden ansvarlig for at domenet pekes til hjemmesidens webområde på Optus eller Optus sine underleverandører sine webservere. Dersom kundens domene skal flyttes til Optus sin administrasjon er kunden ansvarlig for å bekrefte flyttingen via kontaktinformasjon registrert på domenet, samt for å skaffe til veie annen nødvendig informasjon, herunder autorisasjonskode/AUTH-INFO. Dersom Optus skal registrere nytt domene på vegne av kunden er kunden ansvarlig for at det aktuelle domenet er gyldig i henhold til toppnivåregistrarens regler. Kunde er juridisk ansvarlig for domenet, og er ansvarlig for å signere egenerklæring for domene når dette skal registreres. Dersom ikke annet er oppgitt i kontrakt belastes flytting og/eller registrering av domene med kr 200,- pr. år. Kunden er ansvarlig for eventuelle tvister som måtte oppstå i forbindelse med registrering av domene. Optus kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for eventuelle forhold som måtte oppstå i forbindelse med domeneregistreringen.
OPTUS’ ANSVAR 
Optus er ansvarlig for at kunden skal kunne benytte seg av de kjøpte tjenestene i løpet av kontraktsperioden. Optus plikter å gi en objektiv rådgivning i henhold til inngått avtale. Optus har ikke ansvar for hvordan kunden benytter seg av de råd Optus gir og heller ikke resultatet av rådene som gis utover resultatgarantien som gis i forbindelse med rådgivningen. Optus er ansvarlig for utforming av hjemmesiden med de elementer og moduler som inngår i den valgte pakkeløsningen. Optus er ansvarlig for selve innleggingen av tekst og bilder i forbindelse med utforming av hjemmesiden, men er ikke ansvarlig for dette dersom kunden ikke overleverer tekst og bilder innen rimelig tid etter bestilling. Etter at Optus har publisert hjemmesiden på kundens nettadresse fritas Optus for videre ansvar, og kunden er fra dette tidspunkt selv ansvarlig for innlegging, endring og oppdatering av tekst og bilder. Optus vil likevel kunne gjøre dette som en egen tjeneste for kunden, etter den gjeldende timespris for support. 
«Support» inkludert i pakkeløsningene for hjemmesider innebærer inntil 1 time support via telefon pr måned, eller tilsvarende tidsforbruk via e-post eller andre kommunikasjonskanaler. Optus har intet ansvar for det redaksjonelle innhold på hjemmesiden. Optus er ikke ansvarlig for data som publiseres, sendes eller mottas ved bruk av hjemmesiden. Kunden er forpliktet til å holde Optus skadesløs for ethvert krav som tredjepart måtte rette mot kunden eller mot Optus relatert til eller som følge av tjenesten levert til kunden. Kunden er forpliktet til å dekke enhver utgift og ethvert tap som påføres Optus i forbindelse med et slikt krav, også utgifter til bistand. Optus er ikke ansvarlig for tap, skade eller annet i forbindelse med tap/ødeleggelse av data, nedetid, feilaktig/ikke leverte data eller lignende. Optus har intet ansvar dersom tredjeparter skaffer seg adgang til kundens data og kopierer eller endrer data, forstyrrer informasjonsflyt eller på annen måte forårsaker skade. 
KONTRAKTSBRUDD 
For det tilfellet en av partene bryter avtalen, kan alminnelige misligholdsbeføyelser gjøres gjeldende. Partene har tapsbegrensningsplikt og svarer ikke for indirekte tap. Optus sitt totale erstatningsansvar i forbindelse med et oppdrag kan under alle omstendigheter ikke overstige 50% den avtalte årlige avgift. 
FORCE MAJEURE 
Kunden eller Optus er ikke ansvarlig for å betale erstatning eller å handle i henhold til avtalen dersom bestemte omstendigheter har oppstått som kunden eller Optus ikke med rimelighet kan råde over, for eksempel: myndighetsbestemmelse eller annen offentlig regulering, brann, krig, ulykker, etc. 
OVERDRAGELSE 
Kunden har ikke rett til å overdra denne avtalen til en tredjepart med mindre dette er uttrykkelig akseptert skriftlig av Optus før overdragelsen. 
BEHANDLING AV KUNDEINFORMASJON 
Kundedata og annen informasjon som er overgitt til Optus, lagres og behandles elektronisk av Optus på forsvarlig vis. Formålet med behandling av kundeopplysninger er å gi gode og relevante tjenester, videreutvikle tjenestene, tilrettelegge informasjonsspredning, gi grunnlag for fakturering, statistikk, regnskap og markedsføring. Optus forbeholder seg også retten til i enkelte tilfeller å benytte informasjonen som grunnlag for kunde- og markedsanalyser, samt innovasjon i form av forretnings- og metodeutvikling. Enkelte av Optus sine tjenester krever at Optus sine underleverandører gis tilgang til personopplysninger som kunden er behandlingsansvarlig for. På grunn av dette inngås det som en del av denne avtalen en databehandleravtale (pkt. 13) mellom Optus som databehandler og kunden. Optus vil inngå tilsvarende databehandleravtaler med sine underleverandører, som sikrer at underleverandørene blir pålagt samme forpliktelser. 
AVGIFT/OPPSIGELSE 
Alle beløp omfattet av avtalevilkårene er oppgitt uten merverdiavgift. Med unntak for løpende rådgivning som faktureres etterskuddsvis etter medgått tid, vil Kunden faktureres for tjenestene for hele avtaleperioden umiddelbart etter mottatt bestilling. Avgiften fastsettes etter den til enhver tid gjeldende prisliste på bestillingstidspunktet. Optus forbeholder seg retten til å endre priser på tjenester til enhver tid. Nye priser vil da gjelde fra fornyelse for eksisterende kunder. Oppsigelse av tjenester i perioden det er tegnet avtale for gir ikke rett til refusjon av fakturert beløp. Tjenestene vil bli fakturert for hele avtaleperioden. I tilfeller der avtaleperiodens lengde ikke fremgår av kontrakt, er avtaleperioden satt til å være 12 måneder. I tilfeller der avtalen inneholder flere forskjellige tjenester er avtaleperioden satt til å være 12 måneder for de tjenestene som ikke har annen angitt varighet. Alle tjenester der avtaleperioden er 6 måneder eller lengre er løpende tjenester som må sies opp minimum 2 måneder før fornyelse. Oppsigelser må skje skriftlig pr post eller pr e-post til ads@optus.no. Oppsigelser som er gitt muntlig eller sendt til andre e-postadresser regnes som ugyldige. Oppsigelser regnes ikke som gyldige før de er bekreftet av Optus. Tjenester der avtaleperioden er kortere enn 6 måneder opphører ved utløp av avtaleperiode dersom annet ikke fremgår og kunden ikke tegner ny kontrakt for en ny avtaleperiode. I tilfeller der pris for løpende avgift ikke er spesifisert i kontrakt gjelder månedlig pris for pakkeløsningen som oppgitt på Optus http://abtinr25.sg-host.com. 
DATABEHANDLERAVTALE 
12.1. Formål. Behandlingen av personopplysninger som databehandleren gjør på vegne av den behandlingsansvarlige, består i å drifte bedriftens digitale markedsføring og digitale analyseverktøy. Dette inkluderer, men begrenser seg ikke til, Google Analytics, Google Adwords, Google Tag Manager, Google Search Console, Google Remarketing, Facebook Business Manager og Facebook Pixel. De ulike verktøyene og plattformene brukes til innsamling av brukerdata til analyse og markedsføring på digitale plattformer. Formålet med behandlingen av personopplysninger er å gi gode og relevante tjenester, videreutvikle tjenestene, tilrettelegge informasjonsspredning og drive markedsføring. Formålet med behandling av kundeopplysninger er å gi grunnlag for fakturering, statistikk, regnskap og markedsføring. De registrerte er besøkende på behandleransvarliges nettside, landingsside eller område på sosiale medier. Samt brukere som har sendt inn kontaktskjema med ønske om kontakt, meldt seg på nyhetsbrev eller på annen måte aktivt registrert seg på behandleransvarliges nettside. Personopplysningene som registreres er navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og betalingsopplysninger dersom det gjennomføres en transaksjon. 
12.2. Definisjoner. I denne avtalen benyttes følgende definisjoner: Behandlingsansvarlig: Den som bestemmer formålet med behandlingen av Personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes. Skal i denne sammenheng forstås som kunde/klient av Optus. Databehandler: Den som behandler Personopplysninger på vegne av den Behandlingsansvarlige. Skal i denne sammenheng forstås som Optus. Personopplysninger: Opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Behandling av personopplysninger: Enhver bruk av Personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter. 
12.3. Den behandlingsansvarliges rolle. Den behandlingsansvarlige er ansvarlig for at personopplysninger blir behandlet i samsvar med personvernforordningen og personopplysningsloven (jf. artikkel 24). Den behandlingsansvarlige har både en rett og en forpliktelse til å bestemme hvilke formål, og hvilke hjelpemidler som kan brukes i behandlingen (jf. artikkel 4 nr. 7). Den behandlingsansvarlige skal gi databehandler dokumenterte instrukser for hvordan personopplysninger skal behandles (jf. artikkel 28 nr. 3 bokstav a). Instruksene skal være en del av avtalen eller lagt ved som et vedlegg til avtalen. Den behandlingsansvarlige har rett til å si opp avtalen dersom databehandleren ikke lenger oppfyller lovens krav etter artikkel 28 nr. 1. 
12.4.1 Databehandlerens forpliktelser. Optus plikter å handle etter EUs personvernforordningen 2016/679, samt opplyse behandleransvarlige om brudd på forordningen. Følgende er databehandlerens forpliktelser ved behandling av personopplysninger. 
12.4.2 Instruks. Databehandleren skal følge de rutiner og instrukser for behandlingen som den behandlingsansvarlige til enhver tid har bestemt skal gjelde. Personopplysningene skal ikke benyttes på annen måte eller til annet formål enn det som er avtalt med den behandlingsansvarlige. Instruksene gitt i denne forbindelse skal være dokumentert skriftlig. Databehandler er i tillegg ansvarlig for at egen behandling av personopplysninger er i samsvar med EUs personvernforordning 2016/679. Samt plikter databehandler å underrette behandleransvarlig dersom en instruks er i konflikt med personvernforordningen. Utlevering eller spesiell behandling av opplysninger som går utenfor avtaleforholdet vil kun forekomme dersom dette er lovpålagt. Behandleransvarlig vil bli informert om dette, med mindre loven forbyr slik underretning av hensyn til viktige samfunnsinteresser. 
12.4.3 Informasjonssikkerhet. Både Behandleransvarlig og Databehandler plikter å behandle personopplysninger på en sikker måte. Optus etterlever og opererer etter Datatilsynets prinsipper for informasjonssikkerhet. Konfidensialitet – hindre uvedkommende i å få tilgang på opplysningene Integritet – ingen uautorisert eller utilsiktet endring av opplysninger Tilgjengelighet – opplysningene er tilgjengelige når tilgang er nødvendig Dersom personopplysninger skulle komme på avveie, om det forekommer datainnbrudd eller innbrudd på Databehandlers arbeidsplass som rammer Behandlingsansvarlig skal det snarest mulig varsles Behandlingsansvarlig. Den Behandlingsansvarlige har deretter ansvaret for å melde avviket til Datatilsynet. 
12.4.4 Underleverandører. Databehandleren har den behandlingsansvarliges generelle godkjennelse til å bruke andre databehandlere. Databehandleren må likevel underrette den behandlingsansvarlige ved eventuelle planer om å skifte ut eller bruke nye databehandlere. Den behandlingsansvarlige må motta en slik underretning minimum 2 (to) uker før endringen trer i kraft. Den behandlingsansvarlige skal ha mulighet til å motsette seg endringene, og skal meddele databehandleren om dette senest 1 (én) uke etter underretningen er mottatt. 
12.4.5 Den registrertes rettigheter. Ved innsynskrav må databehandler bistå ved å samle opplysningene som er lagret om den registrerte. Databehandler må gjøre opplysningene tilgjengelig for den behandlingsansvarlige for at den behandlingsansvarlige kan vurdere innsynskravet. 
12.4.6 Bistand og tilgjengeliggjøring av informasjon for den behandlingsansvarlige. Den behandlingsansvarlige har plikt til å legge til rette for at den registrerte får utøvd sine rettigheter, slik som retten til innsyn, retting, sletting og innsigelsesretten (forordningens kapittel 3). Databehandleren bistår den behandlingsansvarlige (ved hjelp av egnede tekniske og organisatoriske tiltak) å oppfylle plikten til å svare på anmodninger fra registrerte om utøvelse av deres rettigheter. Plikten gjelder så langt det er mulig, og det må tas hensyn til behandlingens art. Bistanden begrenser seg til å lokalisere den registrertes opplysninger i Databehandlerens systemer, videreformidle denne til Behandlingsansvarlig, endre opplysninger eller slette opplysninger. Behandleransvarlig er i alle tilfeller selv ansvarlig for kommunikasjon med den registrerte. Enhver forespørsel om innsyn, retting, sletting eller innsigelse skal videreformidles av Behandlingsansvarlig til Databehandler skriftlig. 
12.4.7 Opphør av avtalen. Databehandleren er forpliktet til å slette alle personopplysninger som er behandlet på den behandlingsansvarliges vegne, ved opphør av avtaleforholdet. Personopplysninger som brukes til kundehistorikk, regnskap, fakturering, kundekontakt og/eller annet lovpålagt bruk lagres til formålet er oppfylt. 
12.4.8 Taushetsplikt. Databehandleren har taushetsplikt om dokumentasjon og personopplysninger som vedkommende får tilgang til iht. denne avtalen. Dette gjelder også etter avtalens opphør. 
12.5. Avtalens varighet. Behandlingen er ikke tidsbegrenset og varer inntil avtalen sies opp av en av parten. 
SIGNERING 
Vedkommende som signerer på vegne av Kunden bekrefter å ha fullmakt til å signere avtalen på vegne av Kunden, enten gjennom signaturrett eller i kraft av stillingsfullmakt.
TVISTELØSNING 
Dersom det oppstår konflikt mellom partene skal den søkes løst i minnelighet. Fører forhandlingene ikke frem, vedtar partene Nedre Romerike tingrett som rett verneting. 
Book et uforpliktende møte

Book et uforpliktende møte

Legg inn din kontaktinformasjon så tar en rådgiver kontakt med deg så fort vi har mulighet.

Personvern

Du hører fra oss i løpet av dagen

Få en gratis SEO-analysen av din nettside

Få en gratis SEO-analysen av din nettside

Legg inn din kontaktinformasjon og nettsideadresse, så vil vi sende deg rapporten så snart SEO-analysen av din nettside er klar.

Personvern

Du hører fra oss i løpet av dagen

Få tilsendt et uforpliktende tilbud

Få tilsendt et uforpliktende tilbud

Legg inn din kontaktinformasjon så tar en rådgiver kontakt med deg så fort vi har mulighet.

Personvern

Du hører fra oss i løpet av dagen

Få en gratis SEO-analysen av din nettside

Få en gratis SEO-analysen av din nettside

Legg inn din kontaktinformasjon og nettsideadresse, så vil en av våre rådgiveren ta kontakt.

Personvern

Du hører fra oss i løpet av dagen